Voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze wijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Ingeval bestelling van hard- of software behoudt PC@Work bvba zich het recht een voorschot van 50% te vorderen op het totale verkoopbedrag.
 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 8. Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.
 9. PC@Work bvba behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering.
 10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 8 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. PC@Work bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of beschadiging tijdens de werken aan computers en andere systemen.
 13. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out of staking van de andere partij.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij ondertekening va, de bestelbon, één derde bij aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of voltooiing ervan.
 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verder leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
This site was built using